Terugkoppeling participatietraject Beeks Buiten: 10 vertrekpunten voor verdere ontwikkeling

25-09-2020

Overige berichten

Ruim 500 inwoners van Prinsenbeek en geïnteresseerden
in Beeks Buiten hebben de afgelopen maanden hun inbreng over de ontwikkeling
van een mogelijke nieuwe woonbuurt ten westen van Prinsenbeek gegeven. Ondanks
corona zijn daarvoor verschillende kanalen en activiteiten ingezet. En dat
bleek zeer waardevol. Op basis van de opgehaalde inbreng en de analyse van de
resultaten, hebben de initiatiefnemers van Beeks Buiten een tiental
vertrekpunten op papier gezet voor de eventuele verdere ontwikkeling van de
woonbuurt. Cruciale thema’s en vertrekpuntenInwoners en geïnteresseerden van Beeks
Buiten hebben verschillende thema’s ingebracht die voor hen cruciaal zijn om
rekening mee te houden in de verdere ontwikkeling van Beeks Buiten. Als initiatiefnemers
nemen we de omgeving serieus als meepratende partner bij het vormgeven van
Beeks Buiten. Dat betekent niet dat aan elke individuele wens gehoor kan worden
gegeven. Maar het betekent wel dat we wensen en belangen zorgvuldig afwegen. Op
basis van de inbreng de afgelopen maanden, hebben we de volgende 10 vertrekpunten
opgesteld. Deze vertrekpunten vormen samen met de uitkomsten uit verschillende
haalbaarheidsonderzoeken de basis voor een ontwikkelvisie en conceptverkaveling
voor Beeks Buiten. Dit najaar bieden we alle stukken ter beoordeling aan, aan
de gemeente Breda. De ingediende conceptverkaveling van het onderzoeksgebied
wordt, nog voor besluitvorming door de gemeente, via een (mogelijk digitale) bijeenkomst
toegelicht aan omwonenden en geïnteresseerden. Thema 1: betrokkenheid omgevingInwoners van Prinsenbeek en
geïnteresseerden in Beeks Buiten bleken gedurende het participatieproces zeer
betrokken bij ontwikkelingen in het dorp en hebben de wens geuit om ook
betrokken te blijven. 1.     Als de gemeente Breda besluit dat de huidige ideeën over Beeks
Buiten verder tot ontwikkeling kunnen worden gebracht, blijven we omwonenden en
geïnteresseerden serieus nemen als meepratende partners. We betrekken ze dan
ook regelmatig en actief bij het proces en de plannen. We gaan in gesprek met het
Dorpsplatform Prinsenbeek om dit ook voor de toekomst vorm te geven. Thema 2: woningtekortBeeks Buiten kan zorgen voor een
oplossing voor het nijpende woningtekort, vooral voor starters en jonge
gezinnen in Prinsenbeek.2.     Als initiatiefnemers hebben we de sterke wens van de omwonenden
gehoord om de verbeterde doorstroming op de lokale woningmarkt zo goed mogelijk
ten goede te laten komen aan het dorp Prinsenbeek. De gemeente beslist
hierover, wij onderzoeken de mogelijkheden. Thema 3: mobiliteitDe bestaande en extra verwachte
verkeersdrukte rond de nieuwe woonbuurt en ook in het centrum van Prinsenbeek
is een breed gevoeld zorgpunt.3.     Deel van de haalbaarheidsfase is dat we een gedegen en zorgvuldig onderzoek
doen naar mogelijke oplossingen voor de extra verkeersbewegingen die de komst
van Beeks Buiten met zich meebrengt. Dit onderzoek komt bovenop de onderzoeken naar
mobiliteit die de gemeente Breda uitvoert (zowel binnen de gemeente als in de
regio). Thema 4: dorps karakterHuidige inwoners van Prinsenbeek gaven
aan zich zorgen te maken over het mogelijk verdwijnen van het dorpse karakter
in Prinsenbeek door de komst van Beeks Buiten. Het gaat hierbij zowel over de
‘look and feel’ van de nieuwe woonbuurt als ook over wat de komst van Beeks
Buiten betekent voor de cultuur van het dorp Prinsenbeek als geheel.4.     We ontwikkelen een mix aan woningtypen in Beeks Buiten, passend en
aansluitend bij het dorpse karakter van Prinsenbeek. Concreet komen er
bouwkavels, vrijstaande woningen, tweekappers, rijwoningen en kleinschalige
appartementencomplexen. We bouwen onder meer voor starters, senioren en mensen
op zoek naar een volgende stap op de woningmarkt. Daarbij zal er ook ruimte
zijn voor CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). De woningtypes aan
de rand van het onderzoeksgebied sluiten zo goed mogelijk aan bij de bestaande
omgeving.5.     We ontwikkelen een ruimtelijke nieuwe woonbuurt met veel ruimte voor
groen. Gemiddeld komen er per hectare ongeveer 25 woningen (inclusief
appartementen).6.     In de nieuwe woonbuurt hebben we aandacht voor ontmoetingsplekken
zoals bankjes, groene speeltuinen en hondenuitlaatplaatsen. Wandel- en
fietspaden verbinden de nieuwe woonbuurt met de huidige wijk en het
buitengebied.  Thema 5: voorzieningenHet thema voorzieningen is meermaals
ingebracht. Enerzijds gaat het dan om kansen voor lokale winkeliers en
ondernemers door de komst van extra potientiële klanten. Anderzijds wordt de
druk op de huidige voorzieningen genoemd: het basisonderwijs, huisartsen,
winkels en sportverengingen.7.     De uitkomsten uit het onderzoek naar de behoefte aan voorzieningen
nemen we serieus. Als initiatiefnemers zijn wij dan ook in gesprek met de
gemeente om te kijken of we een aantal voorzieningen in Beeks Buiten kunnen creëren.
Denk bijvoorbeeld aan een basisschooldependance en een huisartsenpost. Zonder
dat we een tweede dorpscentrum creëren, want die wens hebben we ook duidelijk
gehoord.8.     We ontwikkelen Beeks Buiten niet in één keer. We faseren de komst
van de nieuwe woonbuurt en bekijken per fase wat er leeft op de woningmarkt
zodat we plannen tijdig kunnen bijstellen. Als Prinsenbeek gefaseerd uitbreidt,
groeien voorzieningen gemakkelijker organisch met de komst van nieuwe inwoners
mee. Thema 6: natuurwaarden en -belevingEen laatste zorgpunt dat ingebracht is,
is het mogelijk verdwijnen van de natuurwaarden en het gevoel aan de rand van
een dorp te wonen.9.     We nemen het flora en fauna onderzoek serieus. We zetten ons in om
de huidige natuurwaarden in het gebied te borgen danwel te verbeteren.10.  Voor de direct omwonenden van Beeks Buiten houden we zoveel als
mogelijk een groene buffer aan tussen de huidige en de nieuwe bebouwing. In het
zuiden van het onderzoeksgebied blijven bestaande watergangen (sloten) intact. Het Dorpsplatform Prinsenbeek over de 10
vertrekpunten: “Wij zijn blij dat de initiatiefnemers van Beeks Buiten serieus
en goed geluisterd hebben naar de wensen en gevoelens van de inwoners van
Prinsenbeek. Uit de 10 uitgangspunten blijkt dat initiatiefnemers daadwerkelijk
aan de slag zullen gaan met de door de inwoners gestelde randvoorwaarden op
thema’s als het voorzieningenniveau, de mobiliteit en het bouwen voor starters
en jonge gezinnen. Het is ook goed om te zien dat initiatiefnemers gedurende
het ontwikkelproces aan inwoners de mogelijkheid bieden om mee te denken. Wij
denken dat hiermee een goede basis wordt gelegd voor een kwalitatief hoge en
waardevolle groei van het dorp Prinsenbeek.”  ActiviteitenDoor de coronacrisis is het
oorspronkelijke plan om Bekenaren persoonlijk te betrekken niet doorgegaan. In
plaats daarvan heeft in april 2020 een digitale peiling plaatsgevonden die door
501 mensen is ingevuld. Alle invullers van de peiling hebben vervolgens de
gelegenheid gekregen om digitaal in gesprek te gaan met de initiatiefnemers over
de resultaten uit de peiling. In vier digitale sessies in mei en juni is
gesproken met ongeveer 60 mensen. De resultaten zijn gepubliceerd op de website
en verstuurd via de nieuwsbrief van Beeks Buiten. Op 4 juli 2020 zijn in
diverse rondes gesprekken gevoerd met 70 direct omwonenden van het
onderzoeksgebied, conform RIVM-richtlijnen. Dit najaar wordt de vertaling van
bovenstaande punten in een conceptverkaveling toegelicht aan omwonenden en geïnteresseerden.
  ProcesDe initiatiefnemers, een combinatie van
zes marktpartijen, voert in opdracht van de gemeente Breda een
haalbaarheidsonderzoek uit naar de inpassing van Beeks Buiten, een mogelijke
nieuwe woonbuurt met ruimte voor ongeveer 800 woningen. Ondanks corona zijn verschillende
kanalen en activiteiten ingezet om de inbreng van zoveel mogelijk mensen te
horen. Dit najaar worden de volledige haalbaarheidsonderzoeken en een daarop
gebaseerde ontwikkelvisie ter beoordeling aangeboden aan de gemeente Breda. De vertrekpunten
die voortkomen uit het participatietraject zijn daar onderdeel van. In het
laatste kwartaal van dit jaar doet de gemeente Breda naar verwachting een
uitspraak over het al dan niet doorgaan van de verdere ontwikkeling van Beeks
Buiten. InitiatiefnemersDe initiatiefnemers van Beeks Buiten
zijn: Aannemersbedrijf Van Agtmaal - Somnium Real Estate, Van Wanrooij - Van
Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij, Vink Ontwikkeling, Horsthuis
Bouwmanagement en BPD Ontwikkeling.


Bekijk hier de afbeelding vergroot